ที่ประชุม ครม.อนุมัติ รับเงิน 9,100 บ.

“ม.ปลาย-อาชีวะ รับเงิน 9,100 บ.”
ที่ประชุม ครม.อนุมัติ เพิ่มเงินอุดหนุนนักเรียน ช่วยเหลือครอบครัว

ที่ประชุม ครม.อนุมัติ เพิ่มเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ระดับประถม 5,100 บาท ระดับ ม.ต้น 4,500 บาทต่อปี และระดับ ม.ปลาย-อาชีวะ

รับเงิน 9,100 บาทครม.เห็นชอบ! เพิ่มเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ม.ปลายสูงสุด 9,100 บาท ที่ประชุม ครม.อนุมัติ เพิ่มเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

ระดับประถม 5,100 บาท ระดับ ม.ต้น 4,500 บาทต่อปี และระดับ ม.ปลาย-อาชีวะ รับเงิน 9,100 บาท เมื่อวันที่ 12 ม.ค.64 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้เพิ่มอัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือทุนเสมอภาค โดย กสศ.

ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์ ได้ส่งผลให้ครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษมีรายได้ลดลงและเกิดการว่างงานและอัตราเงินทุนเสมอภาคในปัจจุบัน

ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษ ดังนั้นจึงเห็นควรให้เพิ่มอัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2565

เป็นต้นไป โดยอัตราเงินอุดหนุนใหม่นั้น ระดับอนุบาล อัตราเดิม 4,000 บาทต่อปียังคงจ่ายเท่าเดิม ระดับประถมศึกษาอัตราใหม่ 5,100 บาทต่อปี

เพิ่มขึ้น 2,100 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอัตราใหม่ 4,500 บาทต่อปี เพิ่มขึ้น 1,500 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวะศึกษา

อัตราใหม่ 9,100 บาท เพิ่มขึ้น 6,100 บาท คณะรัฐมนตรี อนุมัติ เพิ่มเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ระดับชั้น อนุบาล-ประถม-มัธยม-อาชีวศึกษา

เยียวยารับผลกระทบจาก วันที่ 12 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้เห็นชอบให้เพิ่มอัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(กสศ.) ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลให้ครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษมีรายได้

ลดลงและเกิดการว่างงาน ประกอบกับผลวิเคราะห์จากโครงการวิจัยพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ จากสถานการณ์ข้างต้น กสศ. จึงมีข้อเสนอว่า

อัตราเงินทุนเสมอภาคในปัจจุบัน ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษ ดังนั้นจึงเห็นควรให้เพิ่มอัตราเงินอุดหนุน

นักเรียนยากจนพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างนักเรียน